Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy www.petalfresh.pl dalej zwanego Serwisem Internetowym.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Merkury Spółka Akcyjna, ul. Sejneńska 16, 15-399 Białystok, NIP: 542-32-28-109; KRS 0000438106 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki: 2 735 800,00 zł; kontakt pod adresem mailowym: kontakt@petalfresh.pl
 2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Serwisu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy, przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO, wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz ewentualnie wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/f/ RODO. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes Administratora, który musi posiadać kontakt do Klienta, aby mieć możliwość zawarcia lub wypełnienia i rozliczenia zawartej umowy lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także może zwrócić się do Administratora z żądaniem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz ich przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji, przygotowania, obowiązywania, wykonania, rozliczenia i skutecznego rozwiązania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z Administratorem umowy albo okres realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, nie krótszy niż 10 lat od udostępnienia danych Administratorowi.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem danych oraz uniemożliwienie kontaktu Administratora z osobą, której dane dotyczą.
 9. Dane nie zostaną użyte do profilowania osób. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, chyba że co innego wynika z charakterystyki konkretnego kontraktu.
 10. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
 11. W przypadku zamówienia usługi „Newsletter” przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Serwisie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach oraz promocjach.
 12. Klient w każdej chwili może żądać usunięcia z bazy dystrybucyjnej usługi „Newsletter” wysyłając prośbę na adres mailowy: kontakt@petalfresh.pl. Klient może również sam wypisać się z bazy dystrybucyjnej usługi korzystając z linku lub klikając w przycisk do wypisania się umieszczony w stopce maila newslettera.
 13. Szczegółowy regulamin usługi „Newsletter” znajduje się  pod adresem <link>.
 14. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator, w tym jego reprezentanci oraz pracownicy i współpracownicy wyznaczeni do wypełnienia zadań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Serwisie Internetowym itp. 
 15. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

III. Polityka cookies serwisu internetowego

 1. Podczas przeglądania stron Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

 4. a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego.
 5. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
 • konfiguracji Serwisu Internetowego
Nazwa cookieRodzajCel zapisania
1 user_allowed_save_cookie Stałe Przechowuje informację, czy użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie informacji w plikach cookie przeglądarki. Zapobiega ponownemu wyświetlaniu komunikatu powiadamiającego użytkownika o używaniu plików cookie w serwisie.
2 form_key Stałe Przechowuje klucz formularza (losowy ciąg znaków alfanumerycznych), aby zapobiec fałszywym zapytaniom.
3 mage-cache-sessid Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
4 mage-cache-storage Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
5 mage-cache-storage-section-invalidation Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
6 section_data_ids Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
7 mage-cache-storage-section-invalidation Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
8 mage-translation-file-version Sesyjne Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
9 mage-translation-storage Sesyjne Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
10 PHPSESSID Stałe Identyfikator sesji na serwerze.
11 private_content_version Stałe Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
12 section_data_ids Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
13 STUID Stałe Losowy ciąg znaków używany do identyfikacji przez ElasticSearch’a.
14 STVID Stałe Losowy ciąg znaków używany do identyfikacji przez ElasticSearch’a.
15 wishlist Stałe Przechowuje klucz do sekcji „Moje listy”.
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy;
 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies;
 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy;
 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;
 • popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;

5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:

 1. Internet Explorer,
 2. Chrome,
 3. Safari,
 4. Firefox,
 5. Opera,
 6. Android,
 7. Safari (iOS),
 8. Windows Phone,
 9. Blackberry.

10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

Znajdziesz nas wyłącznie w drogeriach